Fizyka budowli dla dachów z blachy tytan-cynk

Izolacja termiczna pokryć dachowych

Ochrona cieplna domu to coś, co chroni portfel i podnosi komfort użytkowania. Wartość domu automatycznie wzrasta i dom staje się przyjazny środowisku, gdy zmniejsza się jego zapotrzebowanie na energię lub gdy tej energii ucieka mniej na zewnątrz. 

Izolacja dachu jest w tym przypadku jedną z najważniejszych rzeczy. Reguła ta dotyczy nie tylko obiektów nowobudowanych, ale i budynków poddawanych pracom renowacyjnym. Izolacja cieplna spełnia dwie istotne role – zimą chroni przed utratami ciepła, a latem przed zbytnim nagrzewaniem się pomieszczeń.

Zobacz systemowe rozwiązania

Ochrona termiczna dachu przed stratą ciepła zimą

Zimowa ochrona cieplna zmniejsza straty cieplne budynku, oferując mieszkańcom wygodny i przyjemny mikroklimat, a do tego chroniąc konstrukcję budynku przez niekorzystnym wpływem wilgoci. Jedyny wymóg to to, by pomieszczenia były odpowiednio wentylowane i ogrzewane zgodnie z ich sposobem użytkowania.

Minimalna ochrona cieplna określona została w normach PN-B-02020:1991 i PN-EN ISO 6946:1998 oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki.

Podczas wykonywania izolacji cieplnej na budynku należy zwrócić uwagę na dokładne wykonanie wszelkiego rodzaju połączeń oraz przyłączy.  W ten oto sposób zapewnimy właściwe funkcjonowanie poszczególnych warstw przegrody dachowej oraz unikniemy niekorzystnego wpływu wilgoci na konstrukcję budowli, w tym powstawania pleśni i grzybów. Unikać należy mostków termicznych – a więc miejsc i elementów, które szybciej niż inne elementy budynku przejmują i przekazują zimno.

Pobierz zalecenia konstrukcyjne

Ochrona termiczna przed nadmiernym nagrzewaniem się latem

Letnia ochrona cieplna zapobiega nadmiernemu nagrzewaniu się pomieszczeń poprzez ich bezpośrednie nasłonecznienie. Ochrona ta regulowana jest zgodnie z normami PN-B-02020:1991 i PN-EN ISO 6946:1998 oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki. 

Latem mamy do czynienia z dużo większymi skokami temperatur zewnętrznych niż w okresie zimowym. Do tego dochodzi jeszcze bardzo duża różnica temperaturowa powierzchni elementów budowli, wywoływana operowaniem promieni słonecznych. Sprawdził się tu bardzo dobrze zoptymalizowany układ konstrukcji dachowych, z umieszczonymi od zewnątrz warstwami izolacji  cieplnej i wewnątrz zastosowanymi masami akumulacyjnymi. 

Stosowanie okien dachowych wymaga zwrócenia uwagi na dwa istotne czynniki -  współczynnik przepuszczalności ciepła oraz na ochronę przeciwsłoneczną. Klimat panujący w pomieszczeniu polepszony zostanie poprzez wentylowanie pomieszczeń nocą oraz chronienie ich przed światłem słonecznym w dzień.

Ochrona przeciwpożarowa. Odporność na ogień

Odporność na ogień i rozprzestrzenianie ognia są ważnymi tematami Prawa budowlanego regulowane przez odpowiednie rozporządzenia. Euroklasa wyrobu, czyli klasyfikacja reakcji na ogień określa czy i jak szybko pali się materiał budowlany lub element konstrukcji budowlanej i ile energii przy tym wytwarza. Badania reakcji na ogień przeprowadzane są na podstawie normy PN-EN 13501-1:2019-02. Projektant musi przekazać informację, w jakich przypadkach wymagane jest twarde poszycie dachu. 

W klasyfikacji ogniowej rozróżnia się materiał i konstrukcję.

Klasyfikacja ogniowa materiału

Materiał RHEINZINK sklasyfikowany jest wedle normy PN-EN 13501 w kategorii A1. Kategoria ta klasyfikuje materiały o najwyższych parametrach odporności ogniowej.

Kategoria A1 potwierdza, że materiał RHEINZINK jest niepalny i nie powoduje powstawania dymu lub innych substancji toksycznych.

 

Poproś o szczegóły i detale CAD

Klasyfikacja ogniowa konstrukcji

Podczas gdy produkty są klasyfikowane w zależności od ich reakcji na ogień, elementy konstrukcji dachowych są klasyfikowane na podstawie ich odporności ogniowej. System klasyfikacji odporności ogniowej został sformułowany w oparciu o wymagania funkcjonalne, gdzie:

 • I= Izolacja. Czas potrzebny, aby strona zimna odpowiedniej części budynku osiągnęła określoną temperaturę (zwykle przyrost o 140⁰C). 
 • E= Integralność. Czas, w którym odpowiednia część budynku zachowuje integralność pod wpływem płomieni i gorących gazów podczas normalnego pożaru. 
 • R= Nośność. Czas, w którym odpowiednia część budynku może dźwigać odpowiednie obciążenie podczas normalnego pożaru. 
 • M= Działania mechaniczne. Zdolność elementów konstrukcyjnych do radzenia sobie z naciskiem mechanicznym podczas standardowego pożaru.

Wyniki badań uzyskuje się w jednostkach czasu - wskazują one ile minut konstrukcja wytrzymuje pożar przed przekroczeniem granicznej wartości każdego kryterium. Jeśli otrzymany wynik to klasa REI 60, oznacza to, że struktura wytrzymuje pożar przez jedną godzinę w odniesieniu do stabilności konstrukcyjnej, integralności i zdolności izolacyjnej.

RHEINZINK oferuje Państwu obszerną dokumentacje dla różnych systemów dachowych RHEINZINK – dach na rąbek stojący, dach w systemie listew zatrzaskowych, dach w technologii łusek na deskowaniu (różne grubości i nachylenie) oraz do układania dachów z blachy na matach strukturalnych RHEINZINK AIR-Z® oraz RHEINZINK VAPOZINC®.  Dokumentacja uwzględnia różne możliwe grubości blachy oraz rożne kąty nachylenia dachu.

Kontakt z doradcą

Izolacja akustyczna bez efektu bębnienia

Wartości izolacji akustycznej ocenia się wg metodologii pomiarów zgodnie z PN-EN ISO 10140-3, oceny natomiast dokonuje się zgodnie z PN-EN ISO 717-1.

Dachy z blachy tytan-cynk RHEINZINK układane na pełnym deskowaniu od pokoleń plasują się pod względem akustycznym w czołówce systemów pokryć dachowych. Przykład: dla dachu na rąbek stojący na deskowaniu 24 mm i nachyleniu 25º zgodnie z zaleceniami konstrukcyjnymi poziom ciśnienia akustycznego wynosi:

 • 61 dB(A) na zewnątrz budynku
 • 62 dB(A) wewnątrz budynku

Zobacz tabelę porównawczą

Zgodnie z normą DIN EN 20717 przeprowadzono w Urzędzie Kontroli Materiałowej (MPA NRW) badanie poziomu ciśnienia akustycznego wewnątrz i na zewnątrz budynku przy zastosowaniu sztucznego deszczu z głowicy natryskowej (350 l//s • ha), bez podkładu.

Odniesienia normowane (dla powierzchni pochłaniania o wielkosci 10 m2):

zwykła rozmowa60 dB(A)
bardzo głośna rozmowa70 dB(A)
hałas komunikacyjny na ruchliwej ulicy80 dB(A)

 

Dla pokryć dachowych:

 WewnątrzNa zewnątrz
dachówki cementowe na łatach 3/5 cm, nachylenie dachu 25º51 dB(A)53 dB(A)
pokrycie łupkowe na deskowaniu 24 mm, nachylenie dachu 25º51 dB(A)54 dB(A)
blacha na rąbek stojący na deskowaniu 24 mm, nachylenie dachu 25º62 dB(A)61 dB(A)
blacha na rąbek stojący na deskowaniu 24 mm, z matą AIR-Z®, nachylenie dachu 25º57 dB(A)56 dB(A)
blacha na rąbek stojący na deskowaniu 24 mm, z matą VAPOZINC®, nachylenie dachu 25º54 dB(A)53 dB(A)

 

Lepsza wartość akustyczna przegrody

Zasadniczo poprzez zastosowanie dodatkowych środków możliwe jest osiągnięcie lepszych wartości izolacji akustycznej. Na przykład poprzez zastosowanie warstwy maty strukturalnej AIR-Z®. Na podkładzie z desek można osiągnąć lepszą wartość izolacji akustycznej łącznie dla konstrukcji dachowej o ok. 5 dB.

W przypadku zastosowania maty strukturalnej VAPOZINC® z warstwą folii paroprzepuszczalnej ułożonej na podłożu z płyty OSB możliwe jest zmniejszenie odgłosu szumu padającego deszczu o ok. 8 dB.

Systemy dachowe RHEINZINK wykazują bardzo dobre właściwości tłumiące i pozwalają uzyskać izolacyjność akustyczną dla całej przegrody dachowej nawet do 48 dB(A)

Kontakt z doradcą

Ochrona odgromowa na dachu metalowym

W przypadku dachu na rąbek stojący lub listwy istnieje możliwość wykorzystania blachy RHEINZINK jako jednego z elementów systemu odgromowego. Oznacza to, że rozbudowana instalacja odgromowa na dachu nie jest konieczna, a co za tym idzie, nie jest zmieniany wygląd dachu (unikany jest efekt "jeża"). Możliwe jest osiągnięcie mniejszej impedancji, niż w przypadku tradycyjnych systemów odgromowych.

Obowiązują w tej sytuacji wytyczne normy PN-EN 62305:

 • Podkład zgodnie z klasą palności B2
 • Montaż zgodnie z wytycznymi montażowymi producenta elementów
 • Wykonanie pokrycia przez doświadczonego i przeszkolonego wykonawcę
 • Wszystkie elementy dachu muszą być ze sobą połączone (kalenica, szczyt, lukarny itd.) zapewniając przewodzenie elektryczne
 • Odbiór i kontrola przez osoby uprawnione

Sytuacje wyjątkowe

W zależności od siły pioruna, zwłaszcza z powiązaną z nią temperaturą, może dojść do przetopienia się materiału RHEINZINK w miejscu uderzenia pioruna.

Przetopienie się materiału nie ma większego wpływu na szczelność tej warstwy dachu, gdyż miejsce takie z reguły znajduje się na wystających elementach dachu, a nie na połaci i jest nieznacznych wymiarów. Wszelkie miejsca uderzenia pioruna naprawia się bardzo łatwo używając techniki lutowania miękkiego.

 

ZWÓD PIONOWY I UZIEMIENIE

Skuteczną ochroną przed piorunami może być montaż w najwyższym punkcie dachu (np. powyżej komina), zwodu pionowego.  Wykonany na ok. 15 cm wysokości oraz z odpowiedniego materiału zwód musi mieć trwałe połączenie z dachem RHEINZINK.

Jeżeli pokrycie dachowe zostanie zamontowane zgodnie z wytycznymi montażowymi RHEINZINK, to prąd wywołany uderzeniem pioruna jest odprowadzany przez pokrycie dachowe w kierunku okapu. Przy okapach konieczne jest uziemienie dachu. Odpowiednie klamry (łączniki) odgromowe mocuje się tak, by nie miały wpływu na termiczną pracę blachy, czyli wydłużanie się materiału. Dalsze informacje można znaleźć w normie EN 62305. 

Zalecamy oględziny dachu po bezpośrednim trafieniu przez piorun — nawet wtedy, gdy dach został wyposażony w odpowiedniego rodzaju osprzęt odgromowy.

Zgodnie z normą EN 62305-03 / załącznik 4, wykonawca dachu z blachy musi przygotować oświadczenie o profesjonalnym wykonaniu dachu metalowego, jeśli ma on być stosowany jako zewnętrzną ochrona odgromowa oraz stanowić element całościowego systemu odgromowego.

Wyślij projekt do konsultacji